Tapion Sulka ry:n säännöt

13 helmikuun, 2018

I Seuran nimi, kotipaikka ja tarkoitus

1 § Yhdistyksen, jota näissä säännöissä sanotaan seuraksi, nimi on Tapion Sulka, ja sen kotipaikka on Espoon kaupunki.

2 § Seura on perustettu elokuun 21. päivänä 1960. Sen tarkoituksena on edistää sulkapallon harrastamista ja terveitä elämäntapoja siten, että mahdollisimman moni jäsenistään harrastaisi edellytyksiensä mukaisesti kunto-, kilpa- tai huippu-urheilua sulkapallossa.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi seura:

 1. järjestää urheilu- ja liikuntatilaisuuksia sekä kilpailuja ja muita vastaavia kulttuuritapahtumia;
 2. harjoittaa koulutus- ja valmennustyötä; sekä
 3. harjoittaa tiedotus- ja julkaisutoimintaa.

Varoja toimintansa tukemiseksi seura hankkii toimeenpanemalla asianomaisella luvalla rahankeräyksiä, arpajaisia, kilpailuja ja juhlia sekä ottamalla vastaan lahjoja ja testamentteja. Seuran tarkoituksena ei ole voiton tai muun taloudellisen ansion hankkiminen eikä sen toiminta saa muutoinkaan muodostua pääasiassa taloudelliseksi.

II Seuran jäsenet

3 § Seuran varsinaiseksi jäseneksi voi päästä jokainen, joka suorittaa mahdollisen liittymismaksun ja sitoutuu

 1. noudattamaan seuran ja Suomen Sulkapalloliiton häneen soveltuvia sääntöjä, ohjeita ja määräyksiä; sekä
 2. suorittamaan ajallaan vuotuisen jäsenmaksun ja muut häneen mahdollisesti sääntöjen perusteella kohdistuvat maksut.

Kannattavaksi jäseneksi voi seuran hallitus ottaa henkilöitä tai oikeuskelpoisia yhteisöjä, jotka suorittava vuotuisen tai kertakaikkisen kannatusjäsenmaksun.

Kunniajäseneksi voi seura kutsua henkilöitä, jotka erityisen huomattavasti ovat auttaneet seuran toimintaa. Päätös kunniajäseneksi kutsumisesta tehdään seuran kokouksessa ja sen on saatava vähintään kaksi kolmasosaa (2/3) annetuista äänistä. Kunniajäsenellä ei ole jäsenmaksuvelvollisuutta. 

4 § Päästäkseen osalliseksi seuran jäsenilleen tarjoamista eduista on jäsenen huolehdittava jäsenmaksujensa ja muiden sääntömääräisten maksujensa määräaikaisesta suorittamisesta. Hallitus voi päätöksellään erottaa seurasta jäsenen, joka on laiminlyönyt edellisen vuoden jäsenmaksun niin, että se on maksamatta vielä kahdentoista (12) kuukauden kuluessa sen erääntymisestä. Jäsen on oikeutettu kantamaan seuran merkkiä, jonka luovuttaminen seuraan kuulumattomalle henkilölle hallituksen luvatta on kielletty. Erityisen ansioituneille jäsenille on hallitus oikeutettu antamaan seuran ansiomerkkejä.

5 § Jäsen, joka haluaa erota seurasta, ilmoittakoon siitä seuran hallitukselle, sen puheenjohtajalle tai ilmoittakoon siitä seuran kokouksessa. Eroava jäsen on velvollinen suorittamaan kaikki näiden sääntöjen perusteella asetetut maksut sanotun vuoden loppuun asti. Jäsenen, joka ei noudata seuran sääntöjä ja päätöksiä tai sen virkailijoiden oikeutettuja määräyksiä tai laiminlyö sääntöihin perustuvien maksujen suorittamisen määräaikana, rikkoo kunnia- tai rikoslakeja taikka on muuten seuralle haitaksi, voi seuran hallitus erottaa seurasta.

III Liittymis- ja jäsenmaksut

6 § Liittymis- ja jäsenmaksujen suuruuden määrää seuran syyskokous kutakin vuotta varten erikseen. Jäsenmaksu on suoritettava ennen tilivuoden loppua.

IV Seuran kokoukset

7 § Seuralla on varsinaisina kokouksinaan vuosikokous ja syyskokous. Seuran vuosikokous pidetään kunkin vuoden helmi-maaliskuussa hallituksen tarkemmin määräämässä paikassa ja aikana.

Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. valitaan kokouksen toimihenkilöt
 2. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 3. esitetään tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus
 4. hyväksytään tilinpäätös ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä asianomaisille
 5. käsitellään muut hallituksen esittämät asiat

Seuran syyskokous pidetään kunkin vuoden marras-joulukuussa hallituksen tarkemmin määräämässä paikassa ja aikana.

Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. valita kokouksen toimihenkilöt
 2. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 3. valitaan hallituksen puheenjohtaja seuraavaksi toimintavuodeksi
 4. valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten sijaan
 5. valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille varamiehet
 6. määrätään liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus
 7. valitaan eri valiokuntien puheenjohtajat
 8. vahvistetaan seuraavan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio
 9. käsitellään muut hallituksen esittämät asiat

8 § Seura kokoontuu, paitsi vuosi- ja syyskokoukseensa, myöskin milloin hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai yksi kymmenesosa (1/10) seuran koko jäsenistöstä sitä kirjallisesti hallitukselta vaatii erityisesti ilmoitettua asiaa varten.

Seuran kokouksen kutsuu kokoon hallitus kirjallisesti kullekin jäsenelle lähetettävällä ilmoituksella, julkipanolla yleisillä paikoilla tai sanomalehtien välityksellä vähintään seitsemän päivää ennen kokousta. Muista asioista hallitus ilmoittaa jäsenilleen parhaaksi katsomallaan tavalla.

9 § Ylimääräisessä kokouksessa käsitellään ainoastaan ne asiat, joita varten se on kutsuttu koolle.

Asioista, joita jäsenet haluavat vuosi- ja syyskokouksessa käsiteltäviksi, on tehtävä seuran hallitukselle kirjallinen esitys viimeistään viisi päivää ennen kokousta.

V Seuran asioiden hoitaminen

10 § Seuran asioita hoitaa ja sitä edustaa syyskokouksessa valittava hallitus, johon kuuluu vuodeksi kerrallaan valittava puheenjohtaja sekä vähintään viisi ja korkeintaan kahdeksan kahdeksi vuodeksi kerrallaan valittavaa jäsentä. Jäsenistä eroaa vuosittain puolet, ensin arvan, sitten vuoron mukaan.

Hallituksen tehtävänä on hoitaa seuran asioita lain ja näiden sääntöjen sekä seuran kokouksen päätösten mukaan. Erityisesti hallituksen tehtävänä on:

 1. edustaa seuraa ja johtaa seuran toimintaa;
 2. hoitaa seuran taloutta ja huolehtia siitä, että seuran kirjanpito on lainmukainen ja varainhoito on luotettavalla tavalla järjestetty;
 3. valvoa seuran sääntöjen noudattamista ja hallituksen päätösten täytäntöönpanoa;
 4. kutsua koolle seuran kokoukset sekä valmistella ja esittää niissä käsiteltävät asiat;
 5. panna toimeen seuran kokouksen päätökset;
 6. päättää yhdistyksen jäsenten ottamisesta ja erottamisesta;
 7. pitää luetteloa seuran jäsenistä;
 8. tiedottaa jäsenistölle seuran kannalta olennaisista asioista;
 9. laatia ehdotus toimintakertomukseksi, tilinpäätökseksi, toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi;
 10. valita tarvittaessa jäsenet syyskokouksen asettamiin valiokuntiin;
 11. ottaa ja erottaa seuran toimihenkilöt ja palkatut työntekijät; sekä
 12. ryhtyä kaikkiin muihin toimiin, joita seuran etu vaatii, ellei asia kuulu seuran kokouksen päätettäväksi.

Hallituksen kutsuu kokoon sen puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.
Hallitus on päätösvaltainen, jos puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä yli puolet jäsenistä on saapuvilla ja kaikille jäsenille on toimitettu kirjallinen tai suullinen kutsu vähintään viisi päivää aikaisemmin.

Seuralla on seuraavat valiokunnat: valmennus-, koulutus-, kilpailu-, tiedotus- ja talousvaliokunnat sekä muu syyskokouksen päättämä valiokunta. Kukin valiokunta voi päättää toimintasektorinsa toiminnasta ja taloudellisista asioista seuran toimintasuunnitelman ja talousarvion sekä hallituksen antamien ohjeiden mukaisesti. Valiokunta ei kuitenkaan voi tehdä seuraa sitovia oikeustoimia, sopimuksia tai muita sitoumuksia.

Hallituksen on jätettävä tilit tilintarkastajille vähintään kolme viikkoa ennen vuosikokousta.

Tilintarkastajien on laadittava tilintarkastuskertomus vähintään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.

11 § Seuran tilikausi on 1.1.-31.12-

12 § Seuran nimen merkitsevät puheenjohtaja yksinään ja hallituksen nimeämät henkilöt kukin yksin.

13 § Seuran tekemät päätöksen astuvat voimaan heti, ellei niitä tehtäessä ole siitä toisin määrätty eikä yhdistyslaki toisin määrää.

VI Muita määräyksiä

14 § Sen lisäksi, mitä näissä säännöissä on määrätty, noudatetaan voimassa olevan yhdistyslain määräyksiä.

15 § Näiden sääntöjen muuttamista tai seuran purkamista koskeva päätös on, ollakseen pätevä, tehtävä varsinaisessa kokouksessa, josta kokouskutsussa on mainittava. Päätös tulee voimaan, jos kokouksessa on muuttamista tai purkamista kannattanut vähintään kaksi kolmasosaa (2/3) kokouksessa edustetusta äänimäärästä.

16 § Jos seura on päätetty purkaa, on sen jäljelle jääneet varat käytettävä johonkin kotipaikkakunnan liikuntakasvatusta edistävään tarkoitukseen niinkuin se seuran kokous määrää, joka päättää seuran purkamisesta.

(Säännöt on hyväksytty syyskokouksessa 19.12.2016)

Tapion Sulka Ry 
toimisto@tapionsulka.fi

Toiminnanjohtaja Lasse Lindelöf
050 5960643
lasse.lindelof@tapionsulka.fi
Tietosuojaseloste
© 2020 Tapion Sulka ry
crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram